code

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Definities
In deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden van Adver-Online.
 2. Gebruiker: degene die gebruik maakt van de Site van Adver en de daarop aangeboden diensten.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die door een Gebruiker wordt gebonden aan een overeenkomst met Adver of een derde op de Site tot het leveren van diensten.
 4. Account: het ten behoeve van de Gebruiker afgeschermde persoonlijke gedeelte op de Site van Adver.
 5. Gebruikersnaam: de ten behoeve van zijn Profiel aangemaakte naam van de Gebruiker, waarmee de Gebruiker in combinatie met zijn Wachtwoord kan inloggen op zijn Account.
 6. Gegevens: alle op de Site van Adver geplaatste profielen, persoonsgegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML-codes, informatie, afbeeldingen, foto’s, (bewegend of stilstaand) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, (resultaten uit) online tests, software enzovoort, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.
 7. Site: de internetsite van Adver, te bereiken via het domein www.adver-online.nl, alsmede alle andere internetsites van Adver bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen.
 8. Profiel: het door de Gebruiker aangemaakte Profiel met gegevens omtrent zijn persoon, zijn onderneming en/of de onderneming waarvoor hij werkzaam is.
 9. Wachtwoord: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Gebruiker in combinatie met zijn Gebruikersnaam kan inloggen op zijn Account.

Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2

Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Op elke toegang en/of elk gebruik van de Site door Gebruikers en of Opdrachtgevers zijn de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing.
 2. Door gebruik te maken van (de dienstverlening van en/of) de Site van Adver, op welke wijze dan ook, aanvaardt de Gebruiker gebonden te zijn aan de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 3. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk gewenst moment door Adver worden aangepast. In dat geval wordt de Gebruiker via de Site van Adver op de hoogte gesteld van de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden. Wanneer de Gebruiker het gebruik van de Site van Adver voortzet nadat de Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn aangepast, wordt de gebruiker geacht de nieuwe Algemene gebruiksvoorwaarden te hebben geaccepteerd.
 4. De meest actuele Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde in te zien op de Site van Adver.

Artikel 3

Adver-Online
Via de website van Adver worden diensten van Adver alsmede en de door aan haar verbonden derden aangeboden aan Gebruikers

Artikel 4

Gebruiksrecht Gebruikers

 1. Adver verleent de Gebruiker onder de voorwaarden zoals beschreven in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden een persoonlijk recht om de op haar Site verstrekte Gegevens en/of de op de Site geplaatste Gegevens te bekijken en/of te gebruiken op de wijze en in het format waarop deze Gegevens ter beschikking zijn gesteld door Adver, een en ander slechts indien en voor zover dit gebruik voor niet commerciële doeleinden plaatsvindt.
 2. Elk gebruik van de Site, de daarop geplaatste Gegevens en/of de door (de Site van) Adver verstrekte Gegevens geschiedt voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.
 3. De Gebruiker zal zich dusdanig opstellen en gedragen als van een zorgvuldige en verantwoordelijke internetgebruiker mag worden verwacht.
 4. De Gebruiker is gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven evenals de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of de overige door Adver gestelde voorwaarden.

Artikel 5

Onrechtmatig gebruik Site

 1. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Site, daarop geplaatste Gegevens en/of via (de Site van) Adver ontvangen Gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden omschreven. Dit betekent onder meer dat de Gebruiker zich dient te houden aan in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen.
 2. Het is de Gebruiker verboden om de Site te gebruiken voor het verzenden of openbaar maken van commerciële berichten of boodschappen gericht op het bereiken van grote groepen personen, zulks in de ruimste zin des woords.
 3. Daarnaast is het de Gebruiker niet toegestaan om de Site, daarop geplaatste Gegevens en/of de door de Site verstrekte Gegevens te bewerken, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te verspreiden, te verzamelen of te publiceren.
 4. Verder is het de Gebruiker niet toegestaan (het gebruik van) de Site te verstoren, dan wel de Site te gebruiken voor:
  1. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van gegevens en informatie waartoe hij niet bevoegd is, waartegen derden bezwaar zouden kunnen hebben, dan wel waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig (intellectueel ) eigendomsrecht;
  2. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van gegevens en informatie, waarvan de inhoud in strijd met de goede smaak of zeden kan worden geacht, dan wel waarmee verboden onderscheid kan worden gemaakt, zulks ter beoordeling van Adver;
  3. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van gegevens en informatie die niet op de waarheid berusten, zulks ter beoordeling van Adver;
  4. illegale aangelegenheden en/of doeleinden.
 5. Tot slot is het de Gebruiker niet toegestaan andere Gebruikers van de Site te hinderen in het gebruik van de Site, haar Gebruikers en/of derden schade toe te brengen. Hieronder wordt onder meer verstaan:
  1. het schenden van de veiligheid of beveiliging van (de Site van) Adver, dan wel het ondernemen van pogingen daartoe, zulks in de ruimste zin des woords;
  2. het wijzigen, wissen of onbruikbaar maken van op de Site geplaatste Gegevens, zulks in de ruimste zin des woords;
  3. het zich toegang verschaffen tot data die niet voor hem zijn bedoeld;
  4. het inloggen op een Account waartoe de Gebruiker niet is bevoegd;
  5. het kopiëren of op enige wijze aanpassen of wijzigen van de door Adver ten behoeve van de Site samengestelde HTML-codes.

Artikel 6

Aansprakelijkheid voor Gegevens

 1. Adver stelt de inhoud van de Site, de daarop geplaatste Gegevens en/of de door de Site verstrekte Gegevens met de grootst mogelijke zorg samen. Adver heeft geen verplichting de op de Site geplaatste Gegevens vóór plaatsing te controleren.
 2. Ten aanzien van Gegevens die van Adver zelf afkomstig zijn, geldt dat deze veelal zijn ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar dat voor de juistheid en volledigheid van deze Gegevens niet kan worden ingestaan. De op de Site geplaatste Gegevens en/of de via de Site verstrekte Gegevens zijn uitsluitend indicatief en aan deze Gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Daarnaast kunnen de Gegevens op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
 3. Adver kan nimmer ten aanzien van de juistheid en/of volledigheid van (de inhoud van) de Site, de daarop geplaatste Gegevens en/of de door de Site verstrekte Gegevens aansprakelijk worden gesteld.
 4. De Gebruiker en/of Opdrachtgever die gebruik maakt van de Site, de daarop geplaatste Gegevens en/of de via de Site ontvangen Gegevens, is verantwoordelijk voor dit gebruik en de daaruit voortvloeiende gevolgen. De Gebruiker en/of Opdrachtgever vrijwaart Adver voor vorderingen van derden voortvloeiend uit het gebruik dat de Gebruiker maakt van de Site, de daarop geplaatste Gegevens en/of de via de Site ontvangen Gegevens.

Artikel 7

Toegang Site, storingen en onderbrekingen

 1. Adver kan niet garanderen dat de Site te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is en is derhalve niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Site. Daarnaast is Adver niet aansprakelijk voor mogelijke nadelige interferenties van de Site met het systeem en/of de software van de Gebruiker en/of Opdrachtgever.
 2. Adver zal zich ertoe inspannen eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Site zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 3. Indien een onderbreking en/of storing wordt veroorzaakt door een Gebruiker of een derde (waaronder de Opdrachtgever), wiens handelen de Gebruiker of Opdrachtgever kan worden toegerekend, komen alle hiermee gepaard gaande schade en gevolgen voor rekening van de Gebruiker of Opdrachtgever. De Gebruiker of Opdrachtgever zal Adver terzake vrijwaren.
 4. Adver is gerechtigd (het gebruik van) de Site al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen, te beperken en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 8

Contacten Opdrachtgevers en derden

 1. Adver zou met behulp van haar Site onder andere Opdrachtgevers in contact kunnen brengen met diensten van derden. Adver kan niet garanderen dat deze derden bevoegd zijn tot het sluiten van een overeenkomst en/of het aangaan van rechtsbetrekkingen. Indien en voor zover met behulp van de Site en/of diensten van Adver contact tot stand komt en dit contact tot enige overeenkomst en/of rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en (één of meer) derde(n) leidt, is Adver daarbij nimmer als partij betrokken.
 2. Adver kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, kosten en gevolgen voortvloeiend uit de contacten tussen Opdrachtgevers en derden, en de tussen hen gemaakte afspraken en/of gesloten overeenkomsten en/of aangegane rechtsbetrekkingen. Ook niet wanneer deze contacten tot stand zijn gekomen aan de hand van door Adver uitgevoerde handelingen. Daarnaast kan Adver nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van haar Gebruikers en/of Opdrachtgevers en/of aan haar verbonden derden.

Artikel 9

Gebruik (overige) Gebruikers

 1. Adver spant zich in alle redelijkheid in de Site te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en misbruik. Adver kan echter niet garanderen dat derden (daaronder tevens haar Gebruikers begrepen) de Site (en de daarop geplaatste Gegevens) niet onrechtmatig zullen gebruiken en/of misbruiken en is terzake niet aansprakelijk.
 2. Daarnaast is Adver op geen enkele wijze aansprakelijk voor de niet, niet volledige of niet correcte naleving van haar Gebruikers van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, overige door Adver gestelde voorwaarden en/of de geldende de wet- en regelgeving (waaronder de privacywetgeving).

Artikel 10

Verwijzingen en links

 1. De Site kan verwijzingen en/of links bevatten naar één of meerdere websites van derden en websites van derden kunnen verwijzingen en/of links bevatten naar de Site.
 2. Verwijzingen en/of links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het gebruiksgemak van de Site te vergroten en Adver is niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites en voor de eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van (de inhoud van) deze websites.
 3. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de Site opnemen, betekent dat geenszins dat Adver instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is Adver op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de Site.

Artikel 11

Virusprotectie

Adver is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door Adver genomen voorzorgsmaatregelen, op de Site en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen (zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven en informatiebulletins) voorkomen.

Adver is evenmin aansprakelijk indien de Site wordt gehackt of gekraakt, zulks in de ruimste zin des woords, waardoor bijvoorbeeld de Site (tijdelijk) niet toegankelijk is, dan wel het Profiel van de Gebruiker in handen van derden komt en/of door derden wordt gewijzigd.

Artikel 12

Inbreuk intellectueel eigendom

 1. De Gebruiker is zich ervan bewust dat (de Site van) Adver en/of de door of via de Site ontvangen of verstrekte Gegevens mogelijk worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten).
 2. Niets in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden dan wel anderszins is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan de Gebruiker te verlenen of over te dragen.
 3. De Gebruiker zal zich onthouden van handelingen waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht.
 4. Het is de Gebruiker niet toegestaan eventuele vermeldingen en/of kennisgevingen met betrekking tot enig intellectueel eigendomsrecht te verwijderen, te verbergen, onleesbaar te maken of te wijzigen.

Artikel 13

Aansprakelijkheid

 1. Adver is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de Site en/of de door of via de Site ontvangen Gegevens.
 2. Indien en voor zover Adver toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan gelden de navolgende bepalingen.
 3. Aansprakelijkheid van Adver voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, inkomstenderving, aantasting van de goede naam en/of immateriële schade, is in alle gevallen uitgesloten.
 4. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,- per gebeurtenis per per kalenderjaar.
 5. De aansprakelijkheid van Adver zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 14

Naleven Algemene Gebruiksvoorwaarden en wet- en regelgeving

Ingeval de Gebruiker zijn verplichtingen uit de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving en/of overige door Adver gestelde voorwaarden niet nakomt en/of naleeft is hij volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van andere Gebruikers en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen), zulks in de ruimste zin des woords. De Gebruiker zal Adver alsdan terzake vrijwaren.

Artikel 15

Privacystatement

Ten aanzien van de registratie en verwerking van de door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens, wordt verwezen naar het geldende privacystatement, dat als Deel I van deze voorwaarden is opgenomen. Dit Privacystatement dient aldus als onlosmakelijk deel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te worden beschouwd.

Artikel 16

(Ver)nietig(baar)heid en toepasselijk recht

 1. Indien één of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden. Adver zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen.
 2. Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Haarlem wordt exclusief bevoegd geacht ter zake van eventuele geschillen.
Share This